0. Sverige J 5.B.1940 - 1944

En komplettering av skildringen under 1900-talet är på gång, dvs en viss uppdatering kommer efterhand att ske och skildringen av del 5B 1940 -  1944 är på så vo

1940


2: a världskriget pågick. Bertil Hägglund var 21 år och studerade i Stockholm till byggnadsingenjör. Hans far, byggmästare Viktor Hägglund, var 50 år, och mor Alfa var 48 år. De hade hus i Kvissleby. Fästmön Laila Andersson var också 21 år. Hon jobbade och bodde hos Viktor Edlund i Nolby. Styvmor Mitzi var 49 år och bodde i Bergeforsen.


Sovjets sändebud i Sverige, Alexandra Kollontaj, lämnade in en protestnot mot den svenska hållningen i den finsk-ryska konflikten och frivilligkårernas engagemang. Ryska bomber föll också "av misstag" i svenska gränsområden. LO manade till oförsonlig kamp mot kommunisterna i landet.


1 februari går sovjetarmén till offensiv i Karelen. 13 mars undertecknades fred mellan Finland och Sovjet. Finland förlorade Karelska näset inklusive Viborg, liksom västra Ladoga med Sortavala. Sovjet fick också Hangö på 30 år.


Vintern 1940 var fruktansvärt kall med temperaturer kring - 30 grader på många håll.


Agnes von Krusenstjerna - Sprengel avled 10 mars, 46 år gammal.16 mars avled Selma Lagerlöf.


9 april gick utan motstånd tyskarna in i Danmark. Av "preventiva skäl" - tyskarna hävdade att britterna snart skulle gå in - ryckte tyskarna också in i Norge, som dock försökte visst motstånd. Major Vidkun Quisling bildade tysk marionettregering. Tyska blixtattacker erövrade Oslo, Bergen, Trondheim, Narvik och andra större centra. Sverige införde allmän mobilisering.


Laila skrev till Bertil och oroade sig över världshändelserna. Hon kände sig ensam och ville resa bort från allt. Eller ha en liten. Bertil bodde nu hos fru Carlsson på Döbelnsgatan 51.


Den 16 april besökte en svensk delegation Hitler i Berlin på begäran från generalfältmarskalk Hermann Göring, som var gift med en svenska och flitigt besökte Sverige. I delegationen ingick utrikesrådet Hägglöf, kammarherre von Heidenstam, professor Tunberg, civilingenjör Dahlerus under ledning av amiral Fabian Tamm, som författade följande promemoria:


"Vid besöket hos Hitler tisdagen den 16 april kl 17.30 närvoro statsminister Meissner, generalleutnant Der Flieger Bodenschatz och en stenograf.


Hitler började med att påpeka, huru allvarligt läget var. Han hade varit tvungen att anfalla två små länder. Han hade gjort det mot sin vilja, men det var tvunget med hänsyn till dessa länders ställning till Tysklands huvudfiende England. Varje land, som uppträdde på motsvarande sätt, skulle hänsynslöst anfallas. Han måste krossa allt motstånd, som komme i hans väg. Detta gällde även Sverige.


Beträffande Sveriges ställning ansåg visserligen generalfältmarskalken (Göring), att den var av annat slag, men i detta avseende kunde man icke förlita sig på fältmarskalken på grund av hans svenska sympatier och svenska giftermål. I stället hade han fått rapporter om att Sverige vore fientligt inställt mot Tyskland och detta kunde man anse bekräftat genom svenska pressens hållning och de meddelanden, som givas i radio.


Han (Hitler) övergick därefter till att beskriva krigets upprinnelse. Kriget mot Polen hade aldrig behövt igångsättas, om inte England varit anstiftare. De villkor, som Hitler uppställt för fredliga förhandlingar, voro så hänsynsfulla. Att de borde hava kunnat antagas.


England hade hela tiden motarbetat Tyskland trots att Hitler gjort allt för att åstadkomma en uppgörelse. En dylik hade varit lycklig för hela världen. Hitler trodde fortfarande, att en stor del av engelska folket önskade ett dyligt samgående, men förbrytarna Churchill och Eden omöjliggjorde detsamma.


Hitler sade sig vara glad över att det är han som får leda detta krig, så att han ej behöver lämna ogjort arbete till sina efterträdare. Resultatet av kriget hittills visade Tysklands styrka och Englands vanmakt. Nu gällde det att ytterligare komma åt England, och Tyskland skulle lyckas att besegra England på grund av sin organisation, sin tappra försvarsmakt och framförallt på grund av överlägsenheten i luften. Tysklands besegrande skulle betyda asiaternas översvämmande av Europa.


Beträffande resultatet av striderna i Norge hyste man ingen tvekan. Norge skulle snart vara erövrat, möjligen med undantag för några delar i norr, kanske Narvik och förbindelsen till Sverige.


Härefter blev jag i tillfälle att säga några ord, där jag framhöll Sveriges konsekventa neutralitetspolitik och ungefär i samma ordalag som under gårdagen till gm uttalade att Sverige skulle avvisa varje angrepp, som utfördes mot gränserna och att vi vore övertygade om att kunna lyckas därmed, om ett sådant angrepp skulle ske mot gränsen över Narvik.


Då jag nämnde om avvisandet av varje anfall över gränsen, utropade Hitler högt:

- Gäller detta även mot England?

Jag kunde med kraft säga honom att så för visso var förhållandet. Han återkom emellertid härtill under framhållande av att han tvivlade på uppgiften. Saken berördes ganska länge. Han frågade därunder:

- Vem är det som säger detta? Är det konungen?

Jag svarade:

- Det är konungen, landets regering och således svenska folket.


Tonen, som hittills från Hitlers sida gränsat till ovänlighet, blev nu betydligt mildare. Han talade om Tysklands och Sveriges insatser för den germanska rasens bevarande, från Gustav II Adolf fram till nuvarande tid. Under dessa krig hade Tyskland offrat 24 miljoner soldater. England hade under samma tid endast offrat 2 miljoner soldater, ett bevis för att detta land endast betjänar sig av legoknektar för att nå sina mål.


Hitler sade sig förstå att Sverige hyste sympati för norrmännen. Danmark hade handlat klokt. Många kanske säga, att det icke handlat tappert, men det var hans övertygelse att om danskarna gjort motstånd, skulle de visat sig tapprare än norrmännen. Norrmännens hjältemod trodde han inte på. De giva sig för till antalet betydligt underlägsna tyska trupper."


Besöket, liksom Görings sympatier, kan ha medverkat till att Sverige undgick tysk ockupation.


Ett tag under maj såg det ut som att den allierade hjälpen till Norge kunde vända stridslyckan. Men sedan dessa trupper dragit sig tillbaka, då Tyskland också anfallit Holland och Belgien, gav norrmännen snabbt upp. Flera städer, däribland Kristiansund, blev svårt demolerade i striderna.


1 maj var blågul. Högergeneralen Gösta Bagge gick bredvid Per Albin Hansson i demonstrationståget för att markera enighet: "För Sveriges frihet och oberoende" löd parollen.


Den tyska pansarlavinen rullade fram och de holländska och belgiska arméerna kapitulerade. Franska Maginotlinjen kringrändes. Engelska expeditionskåren lyckades evakuera från Dunkerque, 335 000 man. Franska armén kapitulerade 25 juni.


I England avgick Chamberlain 10 maj och Churchill trädde in som premiärminister.


Verner von Heidenstam avled 20 maj. Hans Övralid ska enligt testamentet "i oförändrat och väl underhållet skick bevaras".


De flesta helgerna under våren och sommaren tillbringades i Armsjön. På bilderna syns inte bara Bertils familj utan ofta även Ester och Adolf och förstås Laila. Dessutom nästan alltid en hund, nu Nero.


Nya censurlagar infördes i Sverige och tidningar beslagtogs. Kritiker anmärkte att en tyskvänlig politik fick större utrymme. Den 12 juli tilläts också tyska krigsmakten använda svensk järnväg till Norge, då "fientligheterna i Norge upphört". Norge kapitulerade 9 juni.


Den 10 juni gick Italien in i kriget mot Frankrike och Storbritannien och fyra dagar senare intog tyska trupper Paris. Ytterligare fyra dagar senare var hela Balticum ockuperat av sovjetiska trupper.


16 juni dog Albert Engström. Den 22 juni rådde vapenstillestånd mellan Tyskland och Frankrike och strax följde Italien efter.


Brittiska spärrballonger blåste in över landet och skapade svåra skador när de strök fram nära marken med långa linor släpande.


Årets schlager blev Min soldat:

"Min fästman han var modelejon, dandy, charmör, kanhända för min skull -

jag är svag just därför -

men nu är den tiden för längesen förbi -

jag såg på hans fotografi -

Hans skor är för stora och hans mössa för trång; hans byxor för smala -

och hans rock är för lång -

men det gör detsamma för han är min soldat -

någonstans i Sverige." Ulla Billqvist sjöng, Jokern skrev.


Laila skrev till Bertil att det vimlade av rekryter i bygden. Det var beväringar på Wärsta och 180 landstormare i Skottsund och Laila var ute och "tittade på dem". Hon var alls inte ute och "tjusade och låg i bilarna med dem", som ryktet tydligen sade. Bertil måste ha våndats i Stockholm när han läste dessa brev. Men Laila skrev också att hon gjorde utflykter med Margit: till klockarberget och med Viktor till Matfors, via Tunvägen!


Den 5 juli började Bertil krigstjänstgöring i Sollefteå och dagen efter beslöts att det tyska önskemålet om transitering av tysk militär till och från Norge skulle accepteras.

I början av augusti blev de baltiska länderna sovjetrepubliker och 15/8 muckade Bertil redan från militärtjänsten för att återvända till skolbänken i Stockholm.


8 september infördes livsmedelsransonering och den 27: e bildade Tyskland, Italien och Japan en tremaktspakt; läget blev allt kärvare. Men breven från Laila till Bertil blev mer kärleksfulla. Bertil reste också hem ibland under helgerna och gick på bio med Laila.


Litteraturpristävlan om 10 000 kronor vanns av folkskollärarinnan Ester Lindin för sin i hemlighet skrivna "Tänk om jag gifter mig med prästen".


Karl Gerhards hitlersatiriska kuplett "Trojanska hästen" förbjöds av regeringen. Kupletten är stark och förbudet visade tydligt hur regeringen gick på tårna för den tyska krigsmaskinen.


24 oktober omkom 46 beredskapssoldater när en färja kantade på sjön Armasjärvi, den svåraste civila och militära katastrof så långt under århundradet. En Stig Bertil Persson från Kvitsleby tillhörde de omkomna.


28 oktober anföll Italien Grekland.


5 november valdes Franklin D Roosevelt till USA:s president för tredje gången.


Adolf Hägglund var enligt Erik Byström en fin farbror, lågmäld och mild. Efter jobben i Kall var han också på Sandöbron efter raset. Han var kontrollör och besiktigade spikförband hela dagarna.


Bertil och Laila hälsade på Ester och Adolf som hyrde övervåningen i ett hus vid stranden av Ångermanälven i Klockestrand. Det gick en spång från landsvägen till övervåningen. Värdinnan, som bodde i bottenplanet, hade grisar som badade i älven.

Bertil började militärtjänstgöring.


Adolf byggde biografen Ritz i Timrå, flott med sluttande golv. Det var under kriget då byggjobben blev färre. Bion gick bra och Adolf körde omkring med en Buick. Huset lär finnas kvar, fast med annan verksamhet. De bodde själva ovanpå i en stor fin lägenhet.


I Salberg hade Huldas brorson Gustav Bernhard Gustavsson tagit över torpet Flärke 4:33.


Bertil fick fina arbetsbetyg för sitt arbete med formsättning, armering, gjutning och arbetsledning vid Svartviks sulfitfabrik 1934 - 1938 under sin "fader Byggmästaren". Han fick också fint avgångsbetyg från Stockholms Tekniska Institut med högsta betyg i Betong I och Byggnadsstatistik. Svagast var han i Nomografi, Materiallära, Grafostatik, svenska, tyska, arbetarskyddslära, näringsrätt, byggnadsstadga och värme- och sanitetslära.


Bertil hämtade ut ingenjörsringen den 17/12 kl 10 och reste hem 20.55. Hans inkomster under året, från sin fars firma, var 481 kronor.
1941


Axelmakterna påbörjade 6 april angreppet på Jugoslavien och Grekland.


Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess flydde 10 maj till Skottland, där han hoppade från ett flygplan.


22 juni gick Tyskland, Finland och Rumänien till anfall mot Sovjet längs en 240 mil lång front från Ishavet till Svarta Havet. Ett stöd för axelmakternas attack mot Sovjet uttrycks i svenska tidningar. Kommunister jagas alltmera energiskt av Säpo och den röda regimen i Moskva ses som ett större hot för Sverige än nazisterna i Berlin.


17 september sprängdes tre svenska jagare i Hårsfjärden och 33 man dödades. Undersökning pekar på sabotage, men orsaken klarlades aldrig.


I Norge inrättas ståndsrätt och flera agiterande norrmän arkebuseras. Kriget blir världsomspännande sedan USA erhållit krigsförklaringar från Japan, Tyskland och Italien och örlogshamnen Pearl Harbour, Honolulu, Hawaii utsatts 7 december för förödande japanska attacker.


Esters bror Viktor köpte hus i Skottsund och gifte sig med Edla.


Affärerna gick bra för Ester och Adolf och till sin 50-årsdag i december 1941 kunde Adolf bygga ett eget hus i Njurundabommen, dit de så småningom flyttade. De sålde biografen och lägenheten till Jennys son Erik, som tidigare haft resebio.


1940-1942 gjorde Bertil militärtjänst under beredskapstiden.


Huldas bror, Gustav Leonard Jonsson, avled 2 april i Salberg.1942


31 maj gjorde britterna krigets hittills största flygraid då 1 250 bombplan fällde 3 000 ton bomber över Köln.


Under sommar och höst satte löparfenomenet Gunder Hägg 10 världsrekord, från 1500 meter upp till 5000 meter, ständigt utmanad av Arne Andersson. Så två svenskar dominerade medeldistanslöpningen, men det var ju också världskrig!


23 oktober inledde brittiska 8: e armén under general Montgomery en offensiv mot Rommels styrkor i Egypten, som retirerade. 8 november landsteg amerikanska trupper i franska Nordafrika.


11 november spreds tyska trupper över hela Frankrike då man inte litade på Vichyregimen i händelse av allierad landstigning i Sydfrankrike. Den franska flottan i Toulon sänktes av de egna besättningarna, som följde med i djupet.


I Stalingrad stoppades den tyska framfarten av det dittills tuffaste sovjetiska motståndet.


Bertil och Laila gifte sig 1/11 1942 i Dingersjö Värdshus och flyttade till det nyköpta huset på Metropolgatan i Kvissleby. Dessförinnan hade Laila bott hos svärföräldrarna en tid.


Biografen Metropol ägdes då av familjen Ljungberg. Sedan Johnny Ljungberg avlidit drev hustrun Maria, "Tuttan", biografen, hon som gick omkring som en lucia med levande ljus om elströmmen gick i biografen, vilket hände ganska ofta.


1942-1947 arbetade Bertil hos sin far som arbetsledare vid industribyggnationer.


Adolf jobbade nu som kontrollant på den andra Sandöbron. Han kollade spikförband hela dagarna.


I Salberg fick Einar och Doris dottern Anne-Sofi den 13 december.1943


President Roosevelt och premiärminister Churchill möttes i januari i Casablanca och bestämde aktionsplanerna för året.


31 januari var slaget om Stalingrad slut, då "styrkorna på Donfronten har förintat de tyska trupperna vid Stalingrad", som det stod i en sovjetisk kommuniké. Totalt tillfångatogs och dödades uppåt 195 000 tyska trupper, däribland generalfältmarskalk Paulus och ett stort antal andra generaler till Hitlers ilska. Han förbjöd kapitulation.


Även Leningrads belägring bröts när ryska pansarförband gjorde en dubbelstöt från öst och väst och befriade staden Schüsselburg vid Ladoga. Tyskarna fortsatte att retirera på östfronten under hela året, men försökte hela tiden gå till motanfall och förlusterna var stora.


Den 12 maj kapitulerade de sista Axeltrupperna i Nordafrika. Befälhavaren generalöverste von Arnim tillfångatogs liksom mer än 150 000 soldater.


Den 10 juli började slaget om Europa sedan allierade trupper landstigit på Sicilien. Den 8 september kapitulerade Italien sedan Mussolini avgått och ersatts av marskalk Badoglio. Den tillfångatagne Mussolini befriades sedan av tyskarna som gick till motoffensiv i Norditalien då Italien bytte sida. Den tyska fronten sträckte sig från Genua genom södra Podalen.


Gunder Hägg gör en bejublad amerikansk löparturné under sommaren. Han vinner alla lopp och slår bland annat den amerikanske mästaren Gregory Rice. Gunder Hägg hinner också förlova sig med Dorothy Nortier under amerikavistelsen. På hemmaplan härjade Arne Andersson och slog flera  av Gunder Häggs världsrekord.


I augusti upphörde den tyska transitotrafiken genom Sverige av krigsmateriel och permittenter, och därmed en skönhetsfläck i våra norska kontakter. Sannolikt spelade de allierades framgångar en roll för den hårdare svenska linjen.


I början av oktober kulminerade flyktingströmmen från Danmark över Öresund. Sedan Gestapo intensifierat jakten efter danska judar flydde de i tusental i olika flytetyg över sundet. Alla klarade sig inte. Tyskarna ökade trycket också i Norge där Oslo universitet stängdes och lärare och elever sändes till läger i Tyskland.


28 november möttes de allierades ledare Stalin, Roosevelt och Churchill i Teheran för att nå enighet om krigs- och fredsmålen.


General Dwight Eisenhower blev befälhavare för de förenade expeditionsstyrkorna som organiserades i Storbritannien. Montgomery fick nöja sig med att basa för de brittiska arméerna.


Ett antal svenska fartyg sänktes under året: Handelsfartyg i konvojer på Atlanten och fiskebåtar och ubåtar som kört på minor eller blivit felaktigt beskjutna på Nordsjön. Mest uppmärksammad blev ubåten Ulven, sannolikt pga. den dramatik som följde när båten lokaliserades och livstecken ännu hördes från de 33 besättningsmännen. Vädret hindrade dock räddningsaktioner.


1943 slog sulfitfabriken i Nyhamn igen.


Den nya Sandöbron invigdes 1943, där Adolf varit kontrollant.

I Salberg avled Bertils farmor Hulda den 4 maj. Hon blev 81 år. Troligen bodde hon sedan 30-talet hos Einars.

Stig Hägglund